Kulttuurintutkimus-lehdelle uudet päätoimittajat

Yliopistotutkija Juhana Venäläinen ja akatemiatutkija Hanna Kuusela on valittu Kulttuurintutkimus-lehden uusiksi päätoimittajiksi maaliskuussa 2020.

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka julkaisee kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaa tutkimusta. Sen ydinaiheita ovat kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen muutokset ja merkitykset. Vuodesta 1984 ilmestyneen lehden tehtävänä on tieteellisen tiedon levittäminen yleistajuisesti suomen kielellä. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioitujen tutkimusartikkelien lisäksi myös esseitä, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

”Kulttuurintutkimus on aina ollut vahvasti monitieteinen, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä laaja-alaisesti käsittelevä lehti. Tulemme tarjoamaan tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun niin pitkään punnittua tietoa kuin myös akuutteja ja ajankohtaisia näkökulmia”, Juhana Venäläinen toteaa.

”Kulttuurintutkimus on aikoinaan syntynyt tarpeesta pohtia ympärillämme olevia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä laaja-alaisesti ja suhteessa toisiinsa. Talous ja taide, sukupuoli ja yhteiskuntaluokka, valta ja media kietoutuvat toisiinsa, ja kulttuurintukimuksen tehtävänä on ollut selvittää, miten ja miksi. Tieteenalaa ja ajattelutapaa on usein myös leimannut tietynlainen sitoutuneisuus tasa-arvoon, edistykseen ja demokratiaan. Itse pidän näitä edelleen hyvinä lähtökohtina niin yhteiskunnille kuin tutkimuksellekin”, sanoo Hanna Kuusela.

Uusien päätoimittajien johdolla Kulttuurintutkimus kehittää entisestään monitieteistä otettaan ja vaalii suomenkielisen ajattelun ja tutkimuksen perinnettä. Uudet päätoimittajat pitävät lehteä tärkeänä keskustelua yhteen kokoavana foorumina.

”Pidämme painetussa muodossa ilmestyvää lehteä edelleen tärkeänä keskusteluja kokoavana alustana. Se myös altistaa lukijoitaan kurkistamaan myös oman lähimmän tutkimusalueensa ulkopuolelle. Printtilehti ei formaattina ole mitenkään vanhentunut, vaikka tekstien avointa saatavuutta samalla voimakkaasti kehitetäänkin”, Venäläinen toteaa.

”Lehteen mahtuu niin kriittistä yhteiskuntatiedettä ja taiteentutkimusta kuin esimerkiksi perinteen-, politiikan- ja teknologioiden tutkimustakin. Juuri tässä moninaisuudessa on lehden vahvuus”, Kuusela lisää.

 

Juhana Venäläinen, kuvaaja Varpu Heiskanen

Juhana Venäläinen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa ja tutkii erityisesti työn ja talouden yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden kulttuurisia tulkintoja.

Hanna Kuusela

Tampereen yliopistossa työskentelevä Hanna Kuusela keskittyy tällä hetkellä yksityisen vaurauden ja yliopistodemokratian kysymyksiin. Hän on tehnyt tutkimusta myös kirjallisuuden ja estetiikan aloilla.

 

 

 

1 kommentti

Kategoria(t): Kulttuurintutkimus-lehti, uutinen

CFP: Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero (2/2021) MUUTTUVA TYÖ

Työn muutos – sen suunta, mittakaava ja yhteiskunnallinen merkitys – on ollut tieteellisten kiistojen kohteena jo kauan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vaikka ajatushautomoiden raporteissa ja politiikkasuosituksissa povataan työelämän rajua ja yhtäkkistä mullistusta, tutkijat vaikuttavat edelleen olevan erimielisiä jopa peruskysymyksistä. Mikä muuttuu ja mihin suuntaan, vai pysyykö kaikki pikemminkin ennallaan?

Teemanumerossa ollaan kiinnostuneita työn muutoksesta ja työn muutospuheesta toisiinsa monimutkaisesti sekoittuneina ilmiöinä. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Mitä ja miten me voimme tietää työn muutoksista?
 • Vaatiiko työn kulttuurien tutkiminen uusia käsitteellisiä ja metodologisia välineitä?
 • Miten ja mihin tarkoituksiin muutospuhetta (tai muuttumattomuuspuhetta) tuotetaan?
 • Millaisiin käsitepoliittisiin asetelmiin ja toimijaverkostoihin työn muutoksen tutkijat ja muutoksen parissa työskentelevät ammattilaiset joutuvat?
 • Mitä uudenlaiset työtehtävät ja ammatit kertovat kulttuurin muutoksesta yleisemmin?
 • Millaisia tunteita ja tuntemuksia muutokset herättävät ja miten näitä mielenliikkeitä hallitaan ja hyödynnetään?
 • Miten työn ja työkulttuurien muutoksen puolesta ja sitä vastaan puhutaan ja toimitaan?

Numeroon voi tarjota paitsi tieteellisiä artikkeleita, myös katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Näiden aikataulut sovitaan teemanumeron toimittajien kanssa.

Alustava aikataulu:

 • artikkeliehdotukset toimittajille 31.5.2020 mennessä
 • valinnoista ilmoitetaan kesäkuussa 2020
 • artikkelikäsikirjoitukset toimittajille 30.11.2020 mennessä
 • toimittajien kommentit kirjoittajille joulukuussa 2020
 • vertaisarviointiin lähettäminen 31.1.2021 mennessä
 • vertaisarviointi helmi–maaliskuussa 2021
 • korjatut versiot toimittajille huhtikuussa 2021
 • lehti ilmestyy kesäkuussa 2021

Artikkeliehdotukset (otsikko, 100–200 sanan abstrakti sekä kirjoittajaesittely) lähetetään teemanumeron toimittajille sähköpostilla (juhana.venalainen[at]uef.fi ja jaana.vuori[at]uef.fi). Valmiit käsikirjoitukset toimitetaan arvioitavaksi journal.fi-järjestelmän kautta: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/about/submissions, josta löytyy myös lehden muotoilu- ja viittausohjeet.

Teemanumeron päätoimittajat ovat Juhana Venäläinen ja Jaana Vuori. Lisätietoja: juhana.venalainen[at]uef.fi

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

CFP: Kulttuurintutkimus-lehden teemanumero (4/2020) URHEILU- JA LIIKUNTAKULTTUURIEN MUUTOS

Urheiluun liittyy omia – pinttyneitäkin – lainalaisuuksiaan, mutta ympäröivä maailma ei voi olla vaikuttamatta myös urheilu- ja liikuntakulttuurien uudelleenmäärittelyihin. Urheilun ja liikunnan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat kysymykset ovat viime aikoina nousseet esille uudella volyymilla, ja urheiluorganisaatiot ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä. Yhdeksi yhteiskunnallisesti merkittävistä huolenaiheista on puolestaan noussut nykyihmisten, erityisesti lasten, liikkumattomuus. Toisaalta perinteisten liikuntaharrastusten rinnalle on ilmestynyt monia vaihtoehtoisen fyysisen kulttuurin muotoja, mikä on synnyttänyt uudenlaisia liikuntatapahtumia. Samalla miljoonayleisöjä keräävä e-urheilu on murtautunut yhdeksi urheilumaailman tuoreimmista tulokkaista.

Yksi urheilu- ja liikuntakulttuureihin merkittävästi vaikuttanut asia onkin yhteiskunnan digitalisoituminen. Sosiaalinen media on noussut keskeiseen rooliin niin kilpaurheiluesitysten välittäjänä kuin liikkumaan innostamisen välineenäkin. Verkon kautta on tullut mahdolliseksi seurata valtamedian ulkopuollelle jääviä urheilulajeja ja löytää mielekkäitä liikuntayhteisöjä. Urheilijat ja urheiluorganisaatiot sekä yleisö ja fanit tuottavat omia digitaalisia sisältöjään, mikä on muuttanut muun muassa urheilujournalismin käytäntöjä. Suosittujen some-vaikuttajien joukossa on useita hyvinvointialan asiantuntijoiksi profiloituvia liikkujia, jotka taas ovat vaikuttaneet liikunta-alan kehittymisen käänteisiin. Samaan aikaan erilaisten itsensämittaamisteknologioiden ja pelillistettyjen liikuntasovellusten käyttö on yleistynyt kuntoilijoiden keskuudessa. Digitaaliset ympäristöt tarjoavat tietysti myös omanlaisensa mahdollisuuden syrjiville puhetavoille ja toiminnalle liikunta- ja urheilukulttuurien yhteydessä.

Teemanumerossa ollaan kiinnostuneita urheilu- ja liikuntakulttuurien muutoksesta myös pidemmällä aikavälillä. Aihepiiri voi olla mikä tahansa ammattiurheilusta arkiliikuntaan ja näkökulma kulttuurista, kriittistä tutkimusotetta mukaillen epäkohtia esiinnostava tai (uusia) ilmiöitä esittelevä. Tutkimusartikkelien lisäksi teemanumeroon voi tarjota myös esimerkiksi katsausartikkeleja/esseitä, kirja-arvioita ja konferenssiraportteja.

Valmiit käsikirjoitukset toimitetaan arvioitavaksi journal.fi-järjestelmän kautta 31.3.2020 mennessä: https://journal.fi/kulttuurintutkimus Tutkimusartikkelit läpikäyvät vertaisarvioinnin.

Lehden kirjoitusohjeet löytyvät myös täältä: http://www.kulttuurintutkimus.fi/lehti/contentp.php?p=ohjeita-kirjoittajalle

Teemanumeron vastaava toimittaja on Riikka Turtiainen (numeroa koskevat tiedustelut: rmturt[at]utu.fi)

Riikka Turtiainen, FT
Digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori, dosentti
Turun yliopisto (Porin yliopistokeskus)
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Kulttuurintutkimus-lehti etsii päätoimittajaa

Etsimme idearikasta, toimeenpanevaa ja yhteistyökykyistä päätoimittajaa Kulttuurintutkimus-lehteen kaksivuotiskaudelle 2020–2021. Tehtävään perehtymisen vuoksi uuden päätoimittajan tulisi aloittaa nykyisen päätoimittajan rinnalla jo syksyllä 2019.

 

Tarjoamme kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneelle tutkijalle paikkaa monitieteisen aikakauslehden johdossa. Päätoimittajan tehtävät vaativat kulttuurintutkimuksen alan ymmärtämistä, taitoa ilmaista itseään kirjallisesti, päätöksentekokykyä sekä sosiaalisia taitoja. Odotamme päätoimittajalta tieteellistä pätevyyttä, kokemusta artikkeleiden toimittamisesta sekä kykyä hyödyntää sähköisiä medioita.

 

Päätoimittajan tukena ovat lehden toimituskunta ja toimitussihteeri. Lehteä julkaisee Kulttuurintutkimuksen seura ry. Päätoimittajan odotetaan ylläpitävän tiivistä yhteistyötä seuran hallituksen kanssa. Toimituskunnalla on säännöllisiä tapaamisia ja se pitää yhteyttä sosiaalisen median kanavissa.

 

Lehdestä ilmestyy neljä numeroa vuodessa ja sen artikkeleissa käytetään referee-käytäntöä. Aiheina ovat kulttuuriset muutokset, merkitykset ja kulttuuriset erot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta. Lehden kirjoittaja- ja lukijakunta koostuu kulttuurintutkimuksesta kiinnostuneista, erityisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten, mutta myös muiden tieteenalojen tutkijoista ja opiskelijoista. Lehti julkaistaan myös journal.fi -alustalla.

 

Kulttuurintutkimuksen seura ry ei valitettavasti voi maksaa tehtävästä palkkaa, mutta tarjoaa näköalapaikan kulttuurintutkimuksen kentälle.

 

Kirjoitathan vapaamuotoiseen hakemukseen itsestäsi, suhteestasi kulttuurintutkimukseen sekä toimitus- ja julkaisukokemuksestasi. Hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 31.8. mennessä osoitteeseen sihteeri@kultut.fi.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja Hanna Mattila, hanna.mattila@tuni.fi, puh. 040 580 2218.

 

Lehden toimituskunnassa vapautuu myös muita tehtäviä tämän vuoden aikana, joten otathan yhteyttä mikäli toimitustyöhön osallistuminen kiinnostaa.

 

Tätä ilmoitusta saa jakaa edelleen.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Kulttuurintutkimus-lehti

Kulttuurin- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät Tampereella 13.-14.12.2019

Kulttuurin- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 13.-14.12.2019 teemalla muutos. Päivät järjestävät Kulttuurintutkimuksen seura ja Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura yhteistyössä.

Ensimmäiset päivien ohjelmaan hyväksytyt työryhmät on jo julkaistu! Löydät vahvistetun ohjelman täältä. Ehdotuksia työryhmiksi ja esityksiksi otetaan edelleen mieluusti vastaan. Työryhmä- ja esityskutsun löydät täältä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Seuralle uusi hallitus

Kulttuurintutkimuksen seuran vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 12.4.2019. Seuralle valittiin uusi hallitus, jonka kokoonpanon ja yhteystiedot löytät täältä.

Onnea kaikille valituille ja kiitos hallituspestiä viime kaudella hoitaneille!

Jätä kommentti

Kategoria(t): uutinen

Kulttuurintutkimuksen päivät 13.-14.12.2019

Yhdeksännet kulttuurintutkimuksen päivät järjestetään yhdessä Kulttuuripoliitiikan tutkimuksen seuran kanssa Tampereella 13.-14.12.2019 teemalla muutos. Päivien työryhmä- ja esityskutsu on julkaistu, löydät sen täältä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Kulttuurintutkimuksen seura hakee toimihenkilöä 1.1.2019 alkaen

Kulttuurintutkimuksen seura ry hakee henkilöä hoitamaan seuran sihteerin, rahastonhoitajan sekä Kulttuurintutkimus-lehden toimitussihteerin tehtäviä. Työ on palkkioperustainen eikä se ole paikkaan tai aikaan sidottu. Tehtävä sopii hyvin lisätyöksi muun työn tai opintojen ohella. Seura tarjoaa sihteerin työhön tarvittavan infran kuten tarvittavat ohjelmistot, puhelimen sekä internetyhteyden.

Tehtäviin kuluu keskimäärin korkeintaan 30 työtuntia kuukausittain. Nämä eivät jakaannu tasaisesti joka kuukaudelle vaan vaihtelevat kyseessä olevien tehtävien mukaan.

Tehtävien hoitamisesta maksetaan palkkio, jonka suuruus on 450 euroa kuukaudessa ja se maksetaan neljännesvuosittain. Mikäli kiinnostusta ja osaamista riittää, lehden taitto voidaan siirtää sihteerille ensimmäisen vuoden jälkeen. Tässä tapauksessa palkkion suuruutta tarkistetaan.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, otathan yhteyttä 19.11.2018 mennessä seuran puheenjohtajaan Anna-Kaisa Ekiin anna-kaisa.r.ek[at]jyu.fi ja kerrot itsestäsi sekä miksi kiinnostuit tehtävästä.

Tarkempia tietoja tehtävästä antaa seuran sihteeri Minna Nerg minna.m.nerg[at]jyu.fi, puh. 050 599 8842.

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon

Vuoden 2019 Kulttuurintutkimuksen päivät Tampereen yliopistossa

MUUTOS

IX Kulttuurintutkimuksen päivät & VI Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät

Tampereen yliopisto 13.–14.12.2019

Vuoden 2019 yhteisten kulttuurin- ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivien teema on muutos. Väittämän mukaan elämme suurten muutosten ja jatkuvan muutoksen keskellä. Miten muutoksista ja muutosten dynamiikoista voi saada otteen tutkimuksen avulla? Entä mikä on tutkimuksen ja tutkijoiden itsensä rooli erilaisissa muutoksissa? Päivillä tarkastellaan teemaa moninäkökulmaisesti, tavanomaiset tarkasteluhorisontit ylittäen. Lue lisää täältä.

Päivien työryhmäkutsu julkaistaan tammikuussa 2019.

Jätä kommentti

Kategoria(t): kultut-päivät

Kenen syy? Syntipukit ja väkivalta tähtäimessä kulttuurintutkimuksen kesäkoulussa 4.–5.6.2018

Kulttuurintutkimuksen seuran ja Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen järjestämässä kesäkoulussa ”Scapegoats, violence, and mimetic theory” (Syntipukki, väkivalta ja mimeettinen teoria) tarkastellaan René Girardin mimeettisen teorian kehyksissä kysymyksiä syntipukeista, jäljittelystä ja väkivallasta erilaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä (esim. #metoo -kampanja, sosiaalisen median syntipukit, sota) ja kaunokirjallisuudessa. Tiivistetysti Girardin teoria käsittää kolme osaa: 1. kirjallisuustieteestä ponnistaneen kuvauksen ihmisen halun jäljittelevästä luonteesta, 2. kulttuuriantropologian suuntaan avautuvan teorian syntipukkimekanismista mimeettisen halun myötä syntyvän väkivallan kitkemisessä sekä 3. teologisesti virittyneen esityksen evankeliumeista syntipukkimekanismin paljastajana ja lakkauttajana.

Kesäkoulun kaikille avoimessa symposiumissa maanantaina 4.6. luennoivat YTT dosentti Tiina Arppe ja FT yliopistonlehtori Hanna Mäkelä aiheinaan Girardin mimeettinen teoria kulttuurin analyysissä (Arppe) ja toisaalta kaunokirjallisuuden narratiivisen analyysin työkaluna (Mäkelä). Luennot pidetään Jyväskylän yliopiston Educa-rakennuksessa salissa D 109 klo 12.00–14.15.

Kesäkoulun yhteydessä järjestetään myös vapaamuotoinen keskustelutilaisuus baari Vakiopaineessa tiistaina 5.6. klo 19 alkaen. Paneelissa pohditaan syntipukin merkitystä ja funktioita sekä sitä, keitä tai millaisia ovat nykyajan syntipukit. Esikeskustelijoiksi on kutsuttu Tiina Arppe, nykykulttuurin emeritusprofessori Erkki Vainikkala ja Girardia suomen kielelle kääntänyt runoilija Olli Sinivaara. Keskustelun jälkeen ilta jatkuu kaunokirjallisissa merkeissä, kun lavan ottavat haltuun kirjailijat Laura Lindstedt, Eeva Rohas, Olli Sinivaara ja Suvi Valli.

Tervetuloa!

Symposium: https://www.facebook.com/events/2046556385599069/
Syntipukki-ilta: https://www.facebook.com/events/2056176764636868/

Jätä kommentti

Kategoria(t): luokittelematon